1
โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจำนองการจำนำคือการที่คนๆหนึ่งที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้จำนอง ต้องเอาอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของเจ้าของ ตัวอย่างเช่นบ้าน, ที่ดิน หรือ สมบัติพัสถานอื่นที่ข้อบังคับอนุญาตให้จำนองได้ไปลงบัญชีจำนอง เพื่อเป็นประกันหนี้สินกู้ยืม หรือหนี้อื่น กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ หรือเรียกว่าผู้รับจำนำ ทั้งนี้ผู้จำนองไม่ต้องส่งการมีไว้ในครอบครอง บ

Comments

Who Upvoted this StoryOrderviag

Orderviag web directory is committed to maintain high standard of listings to ensure the success of the listed sites.

Latest Comments